Facebook
New servers

GDPR

2020-11-20

Δήλωση απορρήτου

Στην Inter Cars Greece (η «Εταιρεία») σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών (οι «Χρήστες»)  της Ιστοσελίδας μας www.intercars.com.gr (ο «Ιστότοπος» ή η «Ιστοσελίδα»).

 1. Εισαγωγή

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου έχει συνταχθεί με βάσει τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13/14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του ελληνικού νόμου 4624/2019 («Ν. 4624/2019»). Ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία όταν αλληλεπιδράτε με αυτήν, όπως όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες που παρέχονται από τον Ιστότοπό μας, όταν εγγράφεστε για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων/ενημερώσεων, όταν επικοινωνείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών μας και με τη δυνατότητα web chat της Ιστοσελίδας μας και περιέχει την περιγραφή όλων των επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται από τον Εταιρεία μας μέσω του Ιστοτόπου, τη νομική βάση στην οποία στηρίζεται κάθε μία από αυτές τις επεξεργασίες, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, σε ποιον ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε και τα σχετικά δικαιώματα που έχετε ως προς αυτά από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η παρούσα Δήλωση μαζί με την Πολιτική αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης  του Ιστοτόπου μας και οποιασδήποτε άλλης Πολιτικής υιοθετηθεί από την Εταιρεία. Η εν λόγω Δήλωση αναφέρεται αποκλειστικά στην παρούσα Ιστοσελίδα εάν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό μέσα στο παρόν έγγραφο και δεν διέπει τη χρήση από εσάς άλλων Υπηρεσιών μας (π.χ. την αγορά προϊόντων από την Εταιρεία όχι μέσω του Ιστοτόπου αλλά μέσω άλλων επίσημων καναλιών της Inter Cars Inc) ή δεν αφορά οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα στην οποία μπορεί να ανακατευθυνθείτε  από τον Ιστότοπό μας, η οποία ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικές Πολιτικές Απορρήτου.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί πάντοτε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ασφαλή και να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως είναι κάθε φορά σε ισχύ σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα  λάβουμε από τους Χρήστες μας περισσότερα προσωπικά δεδομένα από αυτά που είναι απαραίτητα για κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή διαμοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν εκτός από ότι περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και την Πολιτική Cookies.

 1. Ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης

Η παρούσα Δήλωση μπορεί να ανανεώνεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ανά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα προς συμμόρφωση με τυχόν νέες νομικές ή τεχνολογικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και για το λόγο αυτό σας ζητάμε να ελέγχετε συχνά για την τελευταία ενημέρωση της Δήλωσης η οποία εμφανίζεται στο πεδίο «Τελευταία Ενημέρωση» στο τέλος της Δήλωσης. Εάν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (όπως ορίζονται στην παρούσα) με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας πληροφορήσουμε σχετικά είτε με σχετική ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας είτε αποστέλλοντάς σας σχετικό e-mail.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

O Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια της ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία με την επωνυμία «INTER CARS GREECE MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και με διακριτικό τίτλο «INTER CARS GREECE» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 140462807000, Α.Φ.Μ. 800773780, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών) που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής επί των οδών Αθηνοδώρου & Εθνάρχου Μακαρίου  αριθ. 34 (καλούμενη εφεξής «Inter cars Greece», «IC» «εμείς», «εμάς», «μας»).

 1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η Inter Cars Greece

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. Τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι ανώνυμα.   

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε και πλοηγήστε στον Ιστότοπο μας, όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, συμπεριλαμβανομένων:

 • Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον Χρήστη: Δηλαδή προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες διευθύνσεις ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με εσάς που μπορεί να περιέχονται σε επικοινωνίες που μας αποστέλλετε σχετικά με ερωτήσεις σας, παράπονα και άλλα αιτήματα μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας (π.χ. είτε μέσω της χρήσης της δυνατότητας web chat που παρέχει η Ιστοσελίδα μας, είτε όταν μας αποστέλλεται αλληλογραφία). Περαιτέρω, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εάν οικειοθελώς συμπληρώσετε την αίτησή στην Ιστοσελίδα μας για να λαμβάνετε το newsletter μας·
 • Δεδομένα πλοήγησης που συλλέγονται αυτόματα από την Ιστοσελίδα: Δηλαδή δεδομένα χρήσης σχετικά με την πρόσβαση και τη συμπεριφορά των Χρηστών κατά την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας που συνιστούν προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται αυτόματα μέσω της Ιστοσελίδας μας (με τη χρήση cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης). Τα υπολογιστικά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου αποκτούν, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η διαβίβαση εξυπακούεται όταν γίνεται χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη.

Σε αυτή την κατηγορία των δεδομένων περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητούνται, η ώρα του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στο διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, μέσω της χρήσης cookies, - ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης- από την Ιστοσελίδα μας ή από υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Ιστοσελίδα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική της Εταιρείας.

 1. Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και νομική βάση της επεξεργασίας τους.

Σε γενικές γραμμές, κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, το κάνουμε βάσει μιας εκ των «προϋποθέσεων» του νόμου (ή νομικής βάσης) για την εν λόγω επεξεργασία. Συγκεκριμένα, θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες μόνο εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας (ή συμφέροντα τρίτων) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ), συμπεριλαμβανομένης: της εμπορικής προώθησης (δραστηριότητες marketing) των προϊόντων μας στην αγορά μέσω της αποστολής διαφημιστικού υλικού προώθησης και πώλησης προϊόντων στους πελάτες μας αναφορικά με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλέξει/προτιμήσει, μέσω της τέλεσης ερευνών αγοράς ή/και μέσω πραγματοποίησης εμπορικών ανακοινώσεων, της ορθής λειτουργίας, συντήρησης, ασφάλειας και βελτίωσης της Ιστοσελίδας μας και της εμπειρίας των χρηστών μας σε αυτή, της ανάλυσης δεδομένων χρήσης, της απόκτησης ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου μας, της απάντησης σε ερωτήματα και παράπονά σας, της εξακρίβωσης ευθυνών σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων πληροφορικής κατά του Ιστότοπου και της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων μας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή και με τρόπο που δεν είναι δυσανάλογος και σέβεται τα δικαιώματα σας περί ιδιωτικότητας και εσείς θα έχετε δικαίωμα εναντίωσης όπως εξηγείται στην ενότητα «Τα Δικαιώματά σας» παρακάτω×
 • Εάν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με το Χρήστη και/ή για τυχόν σχετικές προ-συμβατικές υποχρεώσεις πριν από αυτή (άρθρο 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ) συμπεριλαμβανομένης: της διεκπεραίωσης και γενικής διαχείρισης και ικανοποίησης τυχόν αιτημάτων σας×
 • Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο υπόκεινται η Εταιρεία μας (π.χ. υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε φορολογικές αρχές) (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) ΓΚΠΔ)×
 • Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών για έναν ή περισσότερους σκοπούς (άρθρο 6 παρ. 1 (α) ΓΚΠΔ) (π.χ. όπου οι Χρήστες μας συναινούν στο να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία «newsletters» αναφορικά με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που προσφέρονται από την Εταιρεία).

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να παρέχουμε ειδικότερες πληροφορίες ως προς τη νομική βάση που ισχύει για κάθε επεξεργασία, επομένως, ένα θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο gr.privacy@intercars.eu  

 1. Inter Cars Greece Newsletter

Ο Ιστότοπος μας σας παρέχει την επιλογή να δηλώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters) της Εταιρείας. Εάν μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας στέλνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το newsletter μας το οποίο περιέχει νέα, ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με γεγονότα ή σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα σας και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι διατηρείτε τον έλεγχο της διαχείρισης των ενεργειών εμπορικής προώθησης που απευθύνονται σε εσάς:

 • Θα λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε την εμπορική προώθηση σε εύλογο και αναλογικό επίπεδο και θα σας αποστέλλουμε μόνο επικοινωνίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν×
 • Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το Inter Cars Newsletter μπορείτε να μας ζητήσετε να μη σας αποστέλλουμε τη σχετική εμπορική επικοινωνία, ακολουθώντας τον σύνδεσμο «διαγραφή» που θα βρείτε σε όλα τα emails που λαμβάνετε από εμάς. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο gr.privacy@intercars.eu

 1. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας και για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 5, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και ενδέχεται να κοινοποιηθούν,  στους εργαζόμενους μας και τους τρίτους συνεργάτες- παρόχους υπηρεσιών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, οι οποίοι θα λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένες οντότητες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς δεν υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία, ήτοι δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται κατωθι:

 • Σε τρίτους υπεργολάβους και/ή παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν για λογαριασμό της Εταιρείας τεχνικές, λειτουργικές και εμπορικές υπηρεσίες, όπως είναι ενδεικτικά η φιλοξενία και διαχείριση της Ιστοσελίδας, η τεχνική υποστήριξη, οι υπηρεσίες αποστολής newsletters, η ανάλυση δεδομένων ή άλλες ενίοτε υποστηρικτικές υπηρεσίες, αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής των ως άνω υπηρεσιών σε εμάς, τους οποίους τρίτους θεωρούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας.
 • Με τους συμβούλους μας (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, νομικών και άλλων συμβούλων) στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της Εταιρείας μας.
 • Σε αρχές και όργανα εποπτείας και ελέγχου και γενικότερα δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με αρμοδιότητες στο δημόσιο τομέα,
 • Σε υποκείμενα τα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για διάφορους λόγους, χρησιμοποιεί για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας,
 • Στη μητρική Εταιρεία Inter Cars INC, για σκοπούς marketing, άμεσης πώλησης, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες αγοράς, για στατιστική επεξεργασία, όπως παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τόσο της Inter Cars Greece όσο και της Inter Cars INC.

Επιπλέον, θα ανταποκριθούμε σε αιτήματα αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων όταν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας και/ή να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, απόφαση δικαστηρίου, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή κάθε άλλη νομική διαδικασία που μπορεί να μας επιδοθεί.

Τα υποκείμενα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες λειτουργούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, με πλήρη αυτονομία ως διακριτοί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ενεργούν υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία που ορίζονται ειδικά από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού.

Ο πλήρης και ενημερωμένος κατάλογος των υποκειμένων στους οποίους μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να ζητηθεί από την Εταιρεία μας στο  gr.privacy@intercars.eu

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα γραφεία λειτουργίας μας, και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εδρεύουν τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία, όπως οι υπεργολάβοι μας. Ανάλογα με την τοποθεσία κάθε Χρήστη, ενδέχεται η διαβίβαση δεδομένων να περιλαμβάνει μεταφορά τους σε χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Χρήστης. Εάν μία τέτοια διαβίβαση λάβει χώρα σε ένα κράτος που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η τρίτη χώρα δεν παρέχει επαρκές επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην τρίτη χώρα αυτή μόνο εφόσον εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων δυνάμει σύμβασης διαβίβασης δεδομένων ή εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται ρητά από την Ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

 1. Χρόνος Διατήρηση των δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί περιγράφονται στη παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Cookies. Γενικά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από το τέλος της σχέσης μας με τους Χρήστες ή από την τελευταία επικοινωνία μας με εσάς. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης πρότασης:

 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς σχετικά με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Εταιρείες και του Χρήστη θα διατηρηθούν έως ότου η εν λόγω σύμβαση εκπληρωθεί.
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που αφορούν έννομα συμφέροντά μας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω σκοποί.

Μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οποτεδήποτε ο Χρήστης μας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία, αρκεί η συγκατάθεση αυτή να μην έχει ανακληθεί ή έως ότου μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή τροποποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες από εμάς. Περαιτέρω, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε αυτό απαιτείται  για την εκπλήρωση μίας νομικής, κανονιστικής, φορολογικής ή λογιστικής υποχρέωσής μας ή κατόπιν σχετικής εντολής από μία αρχή.

Μόλις λήξει το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας, αυτά θα διαγραφούν. Επομένως, τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και φορητότητας των δεδομένων δεν θα μπορούν να ασκηθούν μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου διατήρησης.

 1. Απόρρητο παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. Εάν είστε νεώτεροι των 18 ετών παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε και μην παρέχετε πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω καμίας από τις λειτουργίες της και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα κάτω των 18 ετών θα διαγράψουμε άμεσα αυτές τις πληροφορίες.

 1. . Δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης

 1. Ασφάλεια

Λαμβάνουμε και διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην πρόληψη και μείωση κάθε κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης, ή τυχαίας καταστροφής προσωπικών δεδομένων κατάλληλων ανάλογα με τη φύση των σχετικών πληροφοριών. Όπου εφαρμόζεται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε πάντοτε επίσης, από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με αυστηρές υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων και ασφαλείας. Παρόλο που λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς η ασφάλεια των πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει και από την ασφάλεια του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας και τα συστήματα προστασίας που χρησιμοποιείτε, αποδέχεστε τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας των συναλλαγών μέσω Διαδικτύου και δεν θα θεωρήσετε την Inter Cars Greece ή τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της υπευθύνους για οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων, εκτός αν οφείλεται σε δική μας αμέλειά. Για την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός των ορίων του ελέγχου μας, η συσκευή σας θα πρέπει να προστατεύεται (π.χ. από ενημερωμένα συστήματα προστασίας από ιούς) και ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων δικτύου (όπως, για παράδειγμα, τείχος προστασίας και φιλτράρισμα κατά του spam).

 1. Τα δικαιώματα σας ως επισκέπτης

Σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στο παρόν, ως επισκέπτης, θα μπορείτε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό, να ασκείτε τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 15 έως 21 αυτού ήτοι:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Οφείλουμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά τί δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και για τί χρονικό διάστημα τα κρατάμε, σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που υπόκεινται επεξεργασία. Συγκεκριμένα έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: σκοπός της επεξεργασίας, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, αποδέκτες στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν, περίοδος διατήρησης των δεδομένων ή κριτήρια που χρησιμοποιούνται, δικαιώματα του ενδιαφερόμενου (διόρθωση, διαγραφή προσωπικών δεδομένων, περιορισμός της επεξεργασίας και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, δικαίωμα να προβαίνετε σε ένσταση, δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προσωπικών σας δεδομένων, αν δεν έχουν συλλεχθεί από τον ενδιαφερόμενο, ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να εξακριβώσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας και να απαιτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, είτε έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία είτε όταν έχετε αντιταχθεί με επιτυχία στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, είτε όταν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να εξασφαλίσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από εμάς  να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Χρήστη, ή σύμβαση της οποία ο Χρήστης είναι μέρος ή ως μέρος τυχόν σχετικών προ-συμβατικών υποχρεώσεων.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εφόσον η συγκατάθεση είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Δικαίωμα καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Εποπτεύουσα Αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο. Ωστόσο, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν μας δίνατε την ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας προτού προσεγγίσετε την Αρχής προστασίας προσωπικών Δεδομένων και γι' αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση.

 1. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το gr.privacy@intercars.eu.Τα αιτήματά σας αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Γενικά, απάντηση στα αιτήματά σας δίδεται εντός (1) μηνός από όταν λάβαμε το αίτημά σας, αλλά εάν το αίτημα απαιτεί περισσότερο χρόνο θα σας ενημερώσουμε σχετικά (εντός ενός μηνός). Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας ως ενδιαφερόμενου μέρους είναι δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού. Ωστόσο, στην περίπτωση εμφανώς αβάσιμων ή υπερβολικών απαιτήσεων, ακόμα και λόγω της επαναληπτικότητας τους, η Εταιρεία μπορεί να σας χρεώσει μια λογική συνεισφορά στα έξοδα, ενόψει των διοικητικών δαπανών προκειμένου να χειριστεί το αίτημά σας ή να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το gr.privacy@intercars.eu

Τελευταία ενημέρωση: ____________________

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Send by email
GDPRCookies
© Inter Cars. All rights reserved